Polwet-Centrowet
Hurtownie Leków Weterynaryjnych

O FIRMIE

ZAMÓWIENIA
ONLINE

AKTUALNOŚCI

PROJEKTY 
UNIJNE

Projekt badawczo-rozwojowy I.2.2 RPO WŁ

20 marca 2019
Projekt badawczo-rozwojowy I.2.2 RPO WŁ

Projekt badawczy I.2.2 RPO WŁ 2014-2020

„POLWET-CENTROWET” Sp. z o.o. realizuje projekt pn.

„Opracowanie bioaktywnego bakteriocynowego preparatu pofermentacyjnego wraz z technologią jego wytwarzania”

Umowa o dofinansowanie: RPLD.01.02.02-10-0029/18-00,

Projekt współfinansowany ze środków EFRR oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020,

I Osi Priorytetowej: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy,

Działania I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje,

Poddziałania: I.2.2: Projekty B+R przedsiębiorstw.

Łódź

ul. Spiska 1

Łask

ul. M. Konopnickiej 21